مقایسه درآمدهای مالیاتی با هزینه بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی

مقایسه درآمدهای مالیاتی با هزینه بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی

دولت ایران طی سال‌های گذشته دچار یک کسری بودجه مزمن بوده اما هر سال بخشی از بودجه به نهادهایی خارج از نظارت مستقیم دولت و مجلس پرداخت می‌شود که این کار، فشار روی بودجه را بیشتر می‌کند. در این گزارش ابتدا روند درآمدهای مالیاتی دولت طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ خورشیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در برگیرنده عملکرد کامل دولت‌ دهم و سه سال نخست دولت یازدهم است.

Launch website