بودجه ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی برای تقویت بنیه دفاعی؛ اگر پول نبود، تحویل نفت خام به اشخاص حقوقی

بودجه ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی برای تقویت بنیه دفاعی؛ اگر پول نبود، تحویل نفت خام به اشخاص حقوقی

این رویکرد در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز دنبال شد و اسفند ماه سال ۱۴۰۱ پایگاه «داده‌های باز ایران» پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، اعلام کرد که اعتباراتی که به «امور دفاعی و امنیتی» اختصاص داده است ۳۸/۵ درصد رشد داشته است.

پایگاه «داده‌های باز ایران» محاسبه کرده بود که این رقم ۱/۴ برابر اعتبارات امور آموزش و پرورش عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.

Launch website