پایگاه «داده‌های باز ایران»: جهش ناگهانی تخریب جنگل‌های ایران در دو سال

پایگاه «داده‌های باز ایران»: جهش ناگهانی تخریب جنگل‌های ایران در دو سال

پایگاه پژوهشی «داده‌های باز ایران» از تخریب بیش از ۴۵ هزار هکتار از جنگل‌های ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ خبر داده است.

این در حالی است که بر پایه گزارش‌های پیشین، هرساله ۱۲ هزار متر مربع از جنگل‌های ایران تخریب می‌شوند.

Launch website