متوسط نرخ ارزهای عمده در بازار رسمی ارز - بین بانکی و اصلی و بازار آزاد - ۱۳۹۹

این داده از جدول ۱۵-۱۴ در صفحه ۵۳۴ از گزارش «متوسط نرخ ارزهای عمده در بازار رسمی ارز - بین بانکی و اصلی و بازار آزاد - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط نرخ ارزهای عمده در بازار رسمی ارز - بین بانکی و اصلی و بازار آزاد - ۱۳۹۹
توضیح

این داده از جدول ۱۵-۱۴ در صفحه ۵۳۴ از گزارش «متوسط نرخ ارزهای عمده در بازار رسمی ارز - بین بانکی و اصلی و بازار آزاد - ۱۳۹۹» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.