نرخ بازماندگی از تحصیل به تفکیک مقطع ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش «نرخ بازماندگی از تحصیل به تفکیک مقطع ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل نرخ بازماندگی از تحصیل به تفکیک مقطع ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش «نرخ بازماندگی از تحصیل به تفکیک مقطع ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر پرسون
سایت ناشر https://purson.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.