اعتبارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در بودجه سالانه (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲)

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «اعتبارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در بودجه سالانه (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲)» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل اعتبارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در بودجه سالانه (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲)
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «اعتبارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در بودجه سالانه (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲)» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
سایت ناشر https://iki.ac.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from the website.