تعداد ولادت های جاری ثبت شده برحسب گروه های سنی مادران - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۲-۲ در صفحه ۴۱ از گزارش «تعداد ولادت های جاری ثبت شده برحسب گروه های سنی مادران - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد ولادت های جاری ثبت شده برحسب گروه های سنی مادران - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۲-۲ در صفحه ۴۱ از گزارش «تعداد ولادت های جاری ثبت شده برحسب گروه های سنی مادران - ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.