انواع هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در دهک‌های هزینه سالانه - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «انواع هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در دهک‌های هزینه سالانه - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل انواع هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در دهک‌های هزینه سالانه - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۱ از گزارش «انواع هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در دهک‌های هزینه سالانه - ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1400
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.