مهمترین بازارهای هدف كالا در سال ۱۳۹۳

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل مهمترین بازارهای هدف كالا در سال ۱۳۹۳
توضیح

این داده از صفحه ۹، گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور سال ۱۳۹۳، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1393
ناشر سازمان توسعه تجارت ایران
سایت ناشر http://www.tpo.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.