کارهای بهتر و مشاغل کلیدی همه برای مردان

کارهای بهتر و مشاغل کلیدی همه برای مردان

برای بسیاری از ایرانی‌ها تجسم اینکه یک زن مدیر یک شرکت بزرگ یا یک دستگاه مهم باشد سخت است. این تصور عمومی که شغل‌های کلیدی باید در اختیار مردان باشد در فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی‌ که تولید صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است نیز بازتاب دارد و نمایش حضور یک زن در راس یک سازمان، ارائه یک تصویر متفاوت و غیرمتعارف با جریان رایج بازار کار محسوب می‌شود. آمار رسمی نیز تا حد زیادی تاییدکننده این باور عمومی است. اما چرا؟

مراجعه به وب‌سایت