تراز پرداخت‌ها - حساب جاری (آمار صادرات و واردات ایران) سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

این داده از جدول صفحه ۱۳، شاخص‌های عمده اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تراز پرداخت‌ها - حساب جاری (آمار صادرات و واردات ایران) سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول صفحه ۱۳، شاخص‌های عمده اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.