نرخ خودکشی خام در دنیا - ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل نرخ خودکشی خام در دنیا - ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹
توضیح

این جدول از وبسایت ناشر بر گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1378
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان بهداشت جهانی
سایت ناشر https://www.who.int/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.