سهم جمعیت استان های کشور در کل جمعیت کشور طی سالهای ۱۳۹۰ - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۳-۱ در صفحه ۸۶ از گزارش «سهم جمعیت استان های کشور در کل جمعیت کشور طی سالهای ۱۳۹۰ - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم جمعیت استان های کشور در کل جمعیت کشور طی سالهای ۱۳۹۰ - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۳-۱ در صفحه ۸۶ از گزارش «سهم جمعیت استان های کشور در کل جمعیت کشور طی سالهای ۱۳۹۰ - ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر دانشگاه تهران
سایت ناشر https://ut.ac.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.