جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر غیرفعال باسواد برحسب دوره یا مدرک تحصیلی به تفکیک جنس و استان در سال ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر غیرفعال باسواد برحسب دوره یا مدرک تحصیلی به تفکیک جنس و استان در سال ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول شماره ۴۳ در صفحات ۳۰۷ تا ۳۲۴، نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.