تعداد پایگاه‌های اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸

این داده از جدول ۱۲-۱۸ در صفحه ۶۹۶ از گزارش «تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد پایگاه‌های اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۱۲-۱۸ در صفحه ۶۹۶ از گزارش «تعداد پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1380
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.