توزیع نسبی برآورد جمعیت ۱۰ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل توزیع نسبی برآورد جمعیت ۱۰ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت به تفکیک جنس، نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۹۲
توضیح

این داده از جدول شماره ۷ در صفحه ۳۶ نتایج آمارگیری نیروی کار ۱۳۹۲ استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1392
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from a PDF table with Tabula.