نسبت قیمت بنزین کشورهای همسایه به ایران اسفند ۱۳۹۹

نسبت قیمت بنزین کشورهای همسایه به ایران اسفند ۱۳۹۹

اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه در نمودار شماره ۲ نشان داده شده است. قیمت بنزین در ایران (سهمیه‌بندی شده) ۱,۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر و در بازار آزاد، ۳,۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر است‌. در حالیکه قیمت بنزین در افغانستان تقریبا ۱۰ برابر ایران و در پاکستان حدود ۱۲ برابر گران‌تر از ایران است. در ترکیه قیمت بنزین به مراتب گران‌تر است، حدود ۱۷ برابر ایران. این موضوع انگیزه گسترده‌ای برای قاچاق ایجاد می‌کند. 

مقاله:‌ آن روی دیگر پدیده قاچاق سوخت در ایران

مراجعه به وب‌سایت