صندوق سرمایه‌ ایران، پایین‌ترین عملکرد در منطقه

صندوق سرمایه‌ ایران، پایین‌ترین عملکرد در منطقه

در مقایسه با همسایگان تولیدکننده نفت، صندوق سرمایه‌ ایران پایین‌ترین عملکرد را در منطقه دارد.

مراجعه به وب‌سایت