جمعيت در معرض طلاق به تفکيک مرد و زن در سرشماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵

این داده از جدول ۳۶ در صفحه ۱۶۳ از گزارش «جمعيت در معرض طلاق به تفکيک مرد و زن در سرشماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل جمعيت در معرض طلاق به تفکيک مرد و زن در سرشماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۳۶ در صفحه ۱۶۳ از گزارش «جمعيت در معرض طلاق به تفکيک مرد و زن در سرشماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1385
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر سازمان ثبت احوال کشور
سایت ناشر https://www.sabteahval.ir/
دامنه جغرافیایی استان
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.