متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های مختلف هزینه طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های مختلف هزینه طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از جدول شماره ۱ در صفحه ۱۶، نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال ۱۳۹۴، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1376
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.