انتشار دی اکسید کربن (CO2) ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی و سیمان در ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۲۰۱۹

این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در داده‌ها" گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل انتشار دی اکسید کربن (CO2) ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی برای تولید انرژی و سیمان در ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۲۰۱۹
توضیح

این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در داده‌ها" گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1285
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر جهان ما در داده‌ها
سایت ناشر https://ourworldindata.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an excel file.