سهم انتشار CO2 جهانی برای ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۲۰۱۹

این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در داده‌ها" گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل سهم انتشار CO2 جهانی برای ایران از سال ۱۹۰۶ تا ۲۰۱۹
توضیح

این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در داده‌ها" گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1285
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر جهان ما در داده‌ها
سایت ناشر https://ourworldindata.org/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an excel file.