میزان انتشار دی اکسیدکربن (CO2) بر حسب بخش در ایران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶

این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در داده‌ها" گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل میزان انتشار دی اکسیدکربن (CO2) بر حسب بخش در ایران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶
توضیح

این مجموعه داده از وب سایت "دنیای ما در داده‌ها" گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1369
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر جهان ما در داده‌ها
سایت ناشر https://ourworldindata.org/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data extracted from an excel file.