برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور.فصل در سال ۱۳۹۰

این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۱۰۲ و ۱۰۳، قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور.فصل در سال ۱۳۹۰
توضیح

این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۱۰۲ و ۱۰۳، قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.