برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور. فصل در سال ۱۳۹۵

این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۴۴ تا ۴۷، قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، استخراج شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور. فصل در سال ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول شماره ۶ در صفحات ۴۴ تا ۴۷، قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.