مقدار واردات ایران - ترازهای کالایی (غیر خوراکی)

این داده از وب سایت سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل مقدار واردات ایران - ترازهای کالایی (غیر خوراکی)
توضیح

این داده از وب سایت سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1320
تاریخ پایان (ایرانی) 1397
ناشر سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد
سایت ناشر https://www.fao.org/home/en/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from website