درصد تغییرات شاخص کل به تفکیک فصل در سال های مختلف - ۱۳۹۳ - ۱۴۰۱

این داده از جدول ۲ در صفحه ۳ از گزارش «درصد تغییرات شاخص کل به تفکیک فصل در سال های مختلف - ۱۳۹۳ - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل درصد تغییرات شاخص کل به تفکیک فصل در سال های مختلف - ۱۳۹۳ - ۱۴۰۱
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۳ از گزارش «درصد تغییرات شاخص کل به تفکیک فصل در سال های مختلف - ۱۳۹۳ - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.