سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی برحسب جنس و به تفكیک مناطق جغرافیایی - تابستان ۱۴۰۰

این داده از جدول ۴-۶ در صفحه ۵۱ از گزارش «سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی برحسب جنس و به تفكیک مناطق جغرافیایی - تابستان ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی برحسب جنس و به تفكیک مناطق جغرافیایی - تابستان ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۴-۶ در صفحه ۵۱ از گزارش «سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیش تر فارغ التحصیل آموزش عالی برحسب جنس و به تفكیک مناطق جغرافیایی - تابستان ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.