کودکان زیر ۶ سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی - تابستان ۱۴۰۰

این داده از جدول ۹-۲۲ در صفحه ۱۱۸ از گزارش «کودکان زیر ۶ سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی - تابستان ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل کودکان زیر ۶ سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی - تابستان ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۹-۲۲ در صفحه ۱۱۸ از گزارش «کودکان زیر ۶ سال مشمول برنامه امنیت و تغذیه کمیته امداد امام خمینی - تابستان ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1396
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.