آمار فصلی ولادت‌های جاری ثبت شده بر حسب گروه سنی مادران - ۱۴۰۱

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش « آمار فصلی ولادت‌های جاری ثبت شده بر حسب گروه سنی مادران - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل آمار فصلی ولادت‌های جاری ثبت شده بر حسب گروه سنی مادران - ۱۴۰۱
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش « آمار فصلی ولادت‌های جاری ثبت شده بر حسب گروه سنی مادران - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.