تعداد دانش‌اموزان به تفکیک مقطع تحصیلی ۱۳۹۴-۱۴۰۱

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «تعداد دانش‌اموزان به تفکیک مقطع تحصیلی ۱۳۹۴-۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد دانش‌اموزان به تفکیک مقطع تحصیلی ۱۳۹۴-۱۴۰۱
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «تعداد دانش‌اموزان به تفکیک مقطع تحصیلی ۱۳۹۴-۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1394
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر پرسون
سایت ناشر https://purson.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.