متوسط قیمت سالانه دلار - ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۱

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش «متوسط قیمت سالانه دلار - ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط قیمت سالانه دلار - ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۱
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش «متوسط قیمت سالانه دلار - ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1355
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر بن بست
سایت ناشر https://www.bonbast.com/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data downloaded from the website.