پیشران های بازگشت به ایران در میان مهاجران ایرانی ۱۳۹۳ - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۳۴ در صفحه ۲۴۵ از گزارش «پیشران های بازگشت به ایران در میان مهاجران ایرانی ۱۳۹۳ - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل پیشران های بازگشت به ایران در میان مهاجران ایرانی ۱۳۹۳ - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۳۴ در صفحه ۲۴۵ از گزارش «پیشران های بازگشت به ایران در میان مهاجران ایرانی ۱۳۹۳ - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1393
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر دانشگاه صنعتی شریف
سایت ناشر https://www.sharif.edu/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.