تعداد کل پناهجویان ایرانی دریافتکننده پاسخ درخواست پناهندگی در مرحله اول در کشورهای EU28 و EFTA - ۲۰۰۹ - ۲۰۲۰

این داده از جدول ۵ در صفحه ۲۹۲ از گزارش «تعداد کل پناهجویان ایرانی دریافتکننده پاسخ درخواست پناهندگی در مرحله اول در کشورهای EU28 و EFTA - ۲۰۰۹ - ۲۰۲۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد کل پناهجویان ایرانی دریافتکننده پاسخ درخواست پناهندگی در مرحله اول در کشورهای EU28 و EFTA - ۲۰۰۹ - ۲۰۲۰
توضیح

این داده از جدول ۵ در صفحه ۲۹۲ از گزارش «تعداد کل پناهجویان ایرانی دریافتکننده پاسخ درخواست پناهندگی در مرحله اول در کشورهای EU28 و EFTA - ۲۰۰۹ - ۲۰۲۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1388
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر دانشگاه صنعتی شریف
سایت ناشر https://www.sharif.edu/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.