تعداد افراد به ازای هر اتاق واحد مسکونی - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵

این داده از جدول ۱۱-۲ در صفحه ۴۵ از گزارش «تعداد افراد به ازای هر اتاق واحد مسکونی - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد افراد به ازای هر اتاق واحد مسکونی - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
توضیح

این داده از جدول ۱۱-۲ در صفحه ۴۵ از گزارش «تعداد افراد به ازای هر اتاق واحد مسکونی - ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1395
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.