تعداد کودکان معلول و تعداد کودکان کار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۱۷-۲ در صفحه ۴۸ از گزارش «تعداد کودکان معلول و تعداد کودکان کار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد کودکان معلول و تعداد کودکان کار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۱۷-۲ در صفحه ۴۸ از گزارش «تعداد کودکان معلول و تعداد کودکان کار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.