سهم انواع حامل های انرژی در عرضه انرژی اولیه - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰

این داده از جدول ۹-۸ در صفحه ۱۰۴ از گزارش «سهم انواع حامل های انرژی در عرضه انرژی اولیه - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم انواع حامل های انرژی در عرضه انرژی اولیه - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۹-۸ در صفحه ۱۰۴ از گزارش «سهم انواع حامل های انرژی در عرضه انرژی اولیه - ۱۳۹۱ - ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.