متوسط هزينه کل، خوراکی و دخانی و غير خوراکی خالص و ناخالص سالانه يک خانوار شهری و روستايی - ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰

این داده از جدول ۱ در صفحه ۵ از گزارش «متوسط هزينه کل، خوراکی و دخانی و غير خوراکی خالص و ناخالص سالانه يک خانوار شهری و روستايی - ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متوسط هزينه کل، خوراکی و دخانی و غير خوراکی خالص و ناخالص سالانه يک خانوار شهری و روستايی - ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰
توضیح

این داده از جدول ۱ در صفحه ۵ از گزارش «متوسط هزينه کل، خوراکی و دخانی و غير خوراکی خالص و ناخالص سالانه يک خانوار شهری و روستايی - ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.