اشتغال غیر رسمی به طور قابل توجهی در بین بخش های مختلف متفاوت است - ۲۰۱۶ - ۲۰۲۱

این داده از جدول ب ۱/۱ در صفحه ۷ از گزارش «اشتغال غیر رسمی به طور قابل توجهی در بین بخش های مختلف متفاوت است - ۲۰۱۶ - ۲۰۲۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل اشتغال غیر رسمی به طور قابل توجهی در بین بخش های مختلف متفاوت است - ۲۰۱۶ - ۲۰۲۱
توضیح

این داده از جدول ب ۱/۱ در صفحه ۷ از گزارش «اشتغال غیر رسمی به طور قابل توجهی در بین بخش های مختلف متفاوت است - ۲۰۱۶ - ۲۰۲۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر بانک جهانی
سایت ناشر http://www.worldbank.org
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.