ارزش افزوده بخش های ۱۸ گانه و جی دی پی آر استان لرستان طی سال های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۰ و پیش بینی آن برای سال های ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰ به قیمت های جاری - میلیارد ریال

این داده از جدول ۲-۳۴ در صفحه ۴۷ از گزارش «ارزش افزوده بخش های ۱۸ گانه و جی دی پی آر استان لرستان طی سال های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۰ و پیش بینی آن برای سال های ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰ به قیمت های جاری - میلیارد ریال» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ارزش افزوده بخش های ۱۸ گانه و جی دی پی آر استان لرستان طی سال های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۰ و پیش بینی آن برای سال های ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰ به قیمت های جاری - میلیارد ریال
توضیح

این داده از جدول ۲-۳۴ در صفحه ۴۷ از گزارش «ارزش افزوده بخش های ۱۸ گانه و جی دی پی آر استان لرستان طی سال های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۰ و پیش بینی آن برای سال های ۱۳۹۸ - ۱۴۰۰ به قیمت های جاری - میلیارد ریال» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1398
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر دانشگاه تهران
سایت ناشر https://ut.ac.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.