سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ : كل كشور - (دهک وزنی)

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش « سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ : كل كشور - (دهک وزنی)» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ : كل كشور - (دهک وزنی)
توضیح

این داده از جدول ۳ در صفحه ۳ از گزارش « سهم هزينه ناخالص سرانه هر دهک در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۹ : كل كشور - (دهک وزنی)» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1363
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.