وضعیت زنبورستان های استان قم - ۱۴۰۱

این داده از جدول ۱۹-۲ در صفحه ۳۷ از گزارش «وضعیت زنبورستان های استان قم - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل وضعیت زنبورستان های استان قم - ۱۴۰۱
توضیح

این داده از جدول ۱۹-۲ در صفحه ۳۷ از گزارش «وضعیت زنبورستان های استان قم - ۱۴۰۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.