تعداد تلفات فوتی ها درهر ۱۰۰۰۰ وسایط نقلیه و درصدهای مربوط - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸

این داده از جدول ۲ در صفحه ۶ از گزارش «تعداد تلفات فوتی ها درهر ۱۰۰۰۰ وسایط نقلیه و درصدهای مربوط - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد تلفات فوتی ها درهر ۱۰۰۰۰ وسایط نقلیه و درصدهای مربوط - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۶ از گزارش «تعداد تلفات فوتی ها درهر ۱۰۰۰۰ وسایط نقلیه و درصدهای مربوط - ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1392
تاریخ پایان (ایرانی) 1398
ناشر مرکز آمار ایران
سایت ناشر https://www.amar.org.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned Excel table.