تعداد و مبلغ چک‌های عادی، به تفکیک وصولی و برگشتی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «تعداد و مبلغ چک‌های عادی، به تفکیک وصولی و برگشتی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل تعداد و مبلغ چک‌های عادی، به تفکیک وصولی و برگشتی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «تعداد و مبلغ چک‌های عادی، به تفکیک وصولی و برگشتی - ۱۳۹۵ - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1395
تاریخ پایان (ایرانی) 1400
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.