ظرفیت پذیرش دستیاری پزشکی به تفکیک دانشگاه - ۱۴۰۲

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «ظرفیت پذیرش دستیاری پزشکی به تفکیک دانشگاه - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل ظرفیت پذیرش دستیاری پزشکی به تفکیک دانشگاه - ۱۴۰۲
توضیح

این داده از جدول ۲ در صفحه ۲ از گزارش «ظرفیت پذیرش دستیاری پزشکی به تفکیک دانشگاه - ۱۴۰۲» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1402
تاریخ پایان (ایرانی) 1402
ناشر خبرگزاری مهر
سایت ناشر https://www.mehrnews.com/
دامنه جغرافیایی ملی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.