میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۱

این داده از جدول ۱۶ در صفحه ۱۶ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۱» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۱
توضیح

این داده از جدول ۱۶ در صفحه ۱۶ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۱» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1399
تاریخ پایان (ایرانی) 1399
ناشر آرشیو اینترنت
سایت ناشر https://web.archive.org/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.