میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۳

این داده از جدول ۲۴ در صفحه ۲۴ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۳» برگرفته شده است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های بین‌المللی
نام فایل میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۳
توضیح

این داده از جدول ۲۴ در صفحه ۲۴ از گزارش «میانگین سرعت دانلود اینترنت همراه - ژانویه ۲۰۲۳» برگرفته شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1401
تاریخ پایان (ایرانی) 1401
ناشر آرشیو اینترنت
سایت ناشر https://web.archive.org/
دامنه جغرافیایی بین المللی
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned XLSX table.