بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی-ترازنامه تلفیقی سال ۱۳۹۰

این داده از جدول صفحه شماره ۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی گروه و واحد اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ است.

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی-ترازنامه تلفیقی سال ۱۳۹۰
توضیح

این داده از جدول صفحه شماره ۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس به انضمام صورت‌های مالی تلفیقی گروه و واحد اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰ است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1390
تاریخ پایان (ایرانی) 1390
ناشر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
سایت ناشر http://www.irmf.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران Data manually typed from a scanned PDF table.