تصویر كلان بودجه استانی سال ۱۳۹۱

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

نام فایل تصویر كلان بودجه استانی سال ۱۳۹۱
توضیح

این داده از جدول شماره ۱۰ در صفحات ۱۸۲ و ۱۸۳، قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، استخراج شده است.

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1391
ناشر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سایت ناشر http://www.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=0c1adeb9-d144-46a3-9e5e-ced7504c23b3
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.