متغیرهای پولی و اعتباری در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

این داده از صفحات ۱۷ تا ۲۰، شاخص‌های عمده اقتصادی سال ١٣۹۵، استخراج شده است.(نماگرهای اقتصادی شماره ۸۵، سه ماهه دوم سال ۱۳۹۵)

داده و منابع

اطلاعات تکمیلی

دسته بندی داده‌های رسمی
نام فایل متغیرهای پولی و اعتباری در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
توضیح

این داده از صفحات ۱۷ تا ۲۰، شاخص‌های عمده اقتصادی سال ١٣۹۵، استخراج شده است.(نماگرهای اقتصادی شماره ۸۵، سه ماهه دوم سال ۱۳۹۵)

تاریخ شروع (ایرانی) 1391
تاریخ پایان (ایرانی) 1394
ناشر بانک مرکزی ایران
سایت ناشر http://www.cbi.ir/
روش تحقیق پایگاه داده باز ایران مجموعه داده‌ از یک جدول در PDF با نرم‌افزار Tabula استخراج شده است.